Privacyreglement Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

1. Toelichting op het Reglement

Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen de plicht om haar relaties:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen expliciet om uw toestemming moet vragen.

 

2. De persoonsgegevens die Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen gebruikt en het doel van het gebruik

Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen, de website bezoekt, u aanmeldt voor nieuwsbrieven van Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen of via het contactformulier contact met ons opneemt. Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die relaties met Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
• u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

 

IP-adressen/cookies

Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen houdt geen IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken.

Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen-organisatie, tenzij:

• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale system;
• de medewerkers van Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen verstrekte persoonsgegevens;
• Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

5. Uw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@rtw.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom.

Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen opnemen en probeert Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen.

 

 

Privacyreglement Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen versie Mei 2018